DBAR For K-POP data Download

NO.After QC of File NameFunction
1 20210726105346_no_2819_20210717_1358_qc.tar password:
2 20210726105346_no_2818_20210702_1939_qc.tar password:
3 20210726105346_no_2816_20210702_1557_qc.tar password:
4 20210726105346_no_2812_20210710_0722_qc.tar password:
5 20210726105346_no_2810_20210713_0723_qc.tar password:
6 20210726105346_no_2808_20210703_1029_qc.tar password:
7 20210726105346_no_2807_20210717_1131_qc.tar password:
8 20210726105346_no_2806_20210717_1840_qc.tar password:
9 20210726105346_no_2804_20210703_1919_qc.tar password:
10 20210726105346_no_2803_20210718_0812_qc.tar password:
11 20210726105346_no_2802_20210703_2220_qc.tar password:
12 20210726105346_no_2800_20210704_0424_qc.tar password:
13 20210726105346_no_2798_20210703_0721_qc.tar password:
14 20210726105346_no_2797_20210721_1930_qc.tar password:
15 20210726105346_no_2796_20210703_0754_qc.tar password:
12345678910...
計畫補助單位: 中國文化大學大氣科學系 大氣水文研究資料庫
聯絡地址:11114 台北市士林區華岡路55號大義館620-8室
電子信箱:dbservice.atmos@pccu.edu.tw
電話:02-2861-0511 #25836/傳真:02-2861-5274
          02-2861-0585