DBAR For YESR2021 data List

NO.File NameUpload Time
1 202111300600_yilan_st_202111301400_l.yilan.st.rar2021/11/30 下午 03:18:00
2 202111300600_yilan_aiqc_202111301400_l.yilan.aiqc.rar2021/11/30 下午 03:18:16
3 202111300600_wujie_st_202111301400_l.wujie.st.rar2021/11/30 下午 05:57:13
4 202111300600_wujie_aiqc_202111301400_l.wujie.aiqc.rar2021/11/30 下午 05:57:25
5 202111300600_sunsing_st_202111301400_l.sunsing.st.rar2021/11/30 下午 03:24:41
6 202111300600_sunsing_aiqc_202111301400_l.sunsing.aiqc.rar2021/11/30 下午 03:25:00
7 202111300600_luodong_st_202111301432_l.luodong.st.rar2021/11/30 下午 08:58:37
8 202111300600_luodong_aiqc_202111301432_l.luodong.aiqc.zip2021/11/30 下午 08:58:50
9 202111300600_dingliao_st_202111301400_l.dingliao.st.rar2021/11/30 下午 05:59:50
10 202111300600_dingliao_aiqc_202111301400_l.dingliao.aiqc.rar2021/11/30 下午 05:57:01
11 202111300600_dafu_vs_202111300600_u.46708.vs.rar2021/11/30 下午 05:25:24
12 202111300600_dafu_st_202111301400_l.dafu.st.rar2021/11/30 下午 02:50:17
13 202111300600_dafu_aiqc_202111301400_l.dafu.aiqc.rar2021/11/30 下午 05:26:17
14 202111300400_hansi_st_202111301211_l.hansi.st.rar2021/11/30 下午 02:04:12
15 202111300400_hansi_aiqc_202111301211_l.hansi.aiqc.zip2021/11/30 下午 02:04:47
12345678910...
計畫補助單位: 中國文化大學大氣科學系 大氣水文研究資料庫
聯絡地址:11114 台北市士林區華岡路55號大義館620-8室
電子信箱:dbservice.atmos@pccu.edu.tw
電話:02-2861-0511 #25836/傳真:02-2861-5274
          02-2861-0585